#studia-w-europie #studia-w-anglii #egzaminy-jezykowe

Jak wygląda egzamin CAE i jak się do niego przygotować?

Egzamin CAE – gdzie i jak go zdać?

zdjęcie Anna Moskal autora postu o Egzamin CAE – gdzie i jak go zdać? Anna Moskal | University of Washington, Melbourne University, Uniwersytet Jagielloński | 2023-09-14
 • Do egzaminu CAE (Certificate in Advanced English) można przystąpić w każdym miesiącu, w wybranym centrum British Council w Polsce.
 • CAE potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i jest akceptowany przez zagraniczne uniwersytety jako poświadczenie umiejętności językowych kandydata. 
 • Koszt przystąpienia do egzaminu to wydatek średnio 700 złotych, ale za to certyfikat jest bezterminowy.
Ania - mentorka lagunity certyfikat cae

Zdaj z nami egzamin CAE na wysokim poziomie

strzalka
Ania, instruktor w kursach do egzaminu TOEFL

Czym jest egzamin CAE? 

Certificate in Advanced English czyli CAE – egzamin potwierdzający kwalifikacje językowe na poziomie C1 Advanced, organizowany przez Cambridge Assessment English. Certyfikat przyznawany jest przez University of Cambridge ESOL Examinations. Dokument poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 (w wypadku oceny A) lub C1 (w wypadku oceny B i C), a więc na poziomie zaawansowanym.  

Jak wygląda egzamin CAE? Jaka jest format testu?

Egzamin CAE składa się z czterech części w dwóch postaciach: pisemnej (Reading and Use of English, Writing, Listening) oraz ustnej (Speaking), które mają na celu sprawdzenie kluczowych umiejętności językowych egzaminowanego. Pierwsze trzy części zdaje się w odpowiedniej kolejności, w trakcie jednego dnia. Egzamin ustny może się odbyć się w tym samym dniu co pozostałe części bądź dzień wcześniej/później. Warto zaznaczyć, że speaking zdaje się w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów. 

Reading and Use of English stanowi 40% oceny końcowej, a pozostałe trzy (Writing, Listening, Speaking) – po 20%. Cały egzamin CAE trwa 3 godziny 55 minut. Do tego czasu należy doliczyć 10-15 minutowe przerwy między poszczególnymi modułami. Kandydaci mogą wybrać formę zdawania: w wersji papierowej i komputerowej.

Część I: Reading and Use of English (czytanie i znajomość języka użytkowego)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część pierwsza egzaminu CAE składa się ośmiu sekcji, w których zawartych jest łącznie 56 pytań.

Pierwsze trzy zadania obejmują wypełnianie luk w tekście (tj. wybór/wpisanie odpowiednich słów do każdej luki) i mają na celu zweryfikowanie znajomości słownictwa oraz gramatyki. Czwarte zadanie polega na parafrazie/przekształcaniu wyrazów, sprawdzając znajomość gramatyki, słownictwa i kolokacji. Zadanie piąte wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, odnoszących się do dłuższego tekstu, a polecenie szóste obejmuje cztery krótkie notatki, do których należy przypisać podane już pytania lub wyrażenia. W siódmym zadaniu należy wybrać akapity, którymi należy wypełnić luki w tekście, a w ostatnim dopasować frazy do tekstów.

Część II: Writing (pisanie)

Czas trwania: 1 godzina 30 minut

Część druga, sprawdzająca umiejętność poprawnego pisania, składa się z dwóch poleceń. Pierwsze polega na napisaniu eseju w odpowiedzi na tekst wyjściowy, np. artykuł, ulotkę, ogłoszenie czy list. W drugim zadaniu egzaminowani muszą wybrać i opisać jeden z trzech zaproponowanych tematów. W tej części esej ma formę pisma, wniosku, sprawozdania, opowiadania lub opinii. Kandydaci są oceniani według następujących kryteriów: treść, osiągnięcia komunikacyjne, organizacja tekstu i język. Objętość esejów powinna wynosić od 220 do 260 słów. W przeciwieństwie do FCE, w egzaminie CAE nie ma listy lektur.

Część III: Listening (słuchanie)

Czas trwania: ok. 40 minut

Część trzecia, sprawdzająca umiejętność rozumienia tekstu mówionego, zawiera 30 pytań dotyczących odtwarzanych tekstów. Wszystkie z nich są prezentowane dwukrotnie. Zadania obejmują testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie zdań oraz dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Nagrania mają formę wiadomości na automatycznej sekretarce, przemówień, ogłoszeń, wykładów, rozmów, wywiadów i audycji radiowych. Warto pamiętać, że w nagraniach egzaminowany ma do czynienia z różnymi rodzajami akcentów. Zarówno forma, jak i poziom trudności zadań w tej części jest porównywalny do tych, które występują na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. 

Potrzebujesz wysokiego wyniku CAE?

Pomożemy Ci go osiągnąć!

CAE to jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych.
CAE jest honorowany przez wiele prestiżowych uczelni (np. na Oxfordzie).
Samodzielne przygotowanie do CAE bywa problematyczne; warto zapisać się na kurs.
Skuteczne metody nauczania. Indywidualny kurs. Elastyczny grafik zajęć.
kobieta egzamin cae
Zarezerwuj kurs

Część IV: Speaking (mówienie)

Czas trwania: 15 minut

Część ustna CAE przeprowadzana jest osobiście (tj. twarzą w twarz) przy udziale dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Jeden z egzaminatorów występuje w roli rozmówcy, oceniającego i zarządzającego przebiegiem egzaminu. Drugi pełni rolę biegłego, który nie bierze udziału w rozmowie. Kandydaci rozmawiają zarówno z egzaminatorem, jak i z drugim egzaminowanym.  W trakcie pierwszego zadania kandydaci muszą się przedstawić. Ich wypowiedź może dotyczyć własnego domu, rodziny, szkoły, pracy czy planów na przyszłość. Druga część dotyczy dyskusji na temat zestawu zdjęć. Konwersacja toczy się pomiędzy kandydatami i prowadzona jest na zmianę. W ramach trzeciego testu umiejętności kandydaci wymieniają się poglądami, spostrzeżeniami na temat zdjęć i na drodze negocjacji podejmują decyzję dotyczącą wcześniejszej kwestii. Egzaminator kieruje interakcją poprzez zadawanie pytań, które zachęcają kandydatów do omówienia zagadnień w sposób bardziej szczegółowy niż w poprzednich etapach egzaminu. 

CAE: jak się przygotować?

Rady ogólne

 • rozwiązuj testy jak najczęściej 
 • podczas egzaminu rozwiązuj test ołówkiem 
 • bardzo uważaj przy przepisywaniu odpowiedzi na kartę 

Writing

 • pisz jak najwięcej
 • czytaj przykładowe wypracowania i staraj się na nich wzorować 
 • pisz na temat, zawrzyj wszystkie wymagane informacje, dobierz odpowiedni styl
 • jeśli nie jesteś pewien jakiejś struktury gramatycznej czy wyrażenia, bezpieczniej będzie napisać proste, ale poprawne zdanie
 • staraj się używać innych słów niż te użyte w poleceniu

Reading and Use of English

 • rób jak najwięcej ćwiczeń gramatycznych
 • w słowotwórstwie co najmniej jedno słowo w tekście potrzebuje prefiksu; zwróć uwagę na czas, osoby, jakiej dotyczy dane słowo, a także na liczbę 
 • czytaj książki, w których omówione są najczęstsze błędy

Listening

 • oglądaj filmy po angielsku bez napisów, a jeśli masz problemy z ich zrozumieniem, włącz napisy angielskie
 • jeśli wśród odpowiedzi występuje słówko, które wypowiedziano w odtwarzanym nagraniu, nie zaznaczaj od razu tej odpowiedzi; słówko to najprawdopodobniej będzie się odnosiło do innej sytuacji niż ta, o której mowa w pytaniu

Speaking

 • ćwicz mówienie na tematy z egzaminów z poprzednich lat 
 • oglądaj filmy po angielsku, spisuj ciekawsze wyrażenia i słowa
 • rozmawiaj po angielsku ze znajomymi poprzez na wideo rozmowy, na czatach i innych komunikatorach
 • słuchaj uważnie pytań zadawanych przez egzaminatora, a jeśli nie zrozumiałeś pytania, poproś grzecznie o powtórzenie.

Najlepszym sposobem przygotowanie się do CAE, zapewniającym wysoki wynik na egzaminie, jest kurs od Lagunity. Nasi tutorzy dysponują wiedzą na temat struktury egzaminu, najczęstszych błędów oraz najskuteczniejszych metodach nauki. Pomogli już wielu kandydatom zdać CAE naprawdę wysoko.

CAE egzamin – dlaczego warto go zdać? Do czego upoważnia?

CAE to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Certyfikat jest honorowany przez ponad 25 000 instytucji edukacyjnych i zawodowych na całym świecie. Umożliwia on:

 • zaliczenie lektoratów z języka angielskiego na polskich uczelniach,
 • udział w wymianach międzynarodowych,
 • aplikację na studia za granicą.

Prawie wszystkie uczelnie brytyjskie, uniwersytety i instytuty TAFE w Australii oraz wybrane uczelnie wyższe w USA i Kanadzie uznają test CAE. Posiadanie certyfikatu jest atutem przy ubieganiu się o wizę studencką oraz stypendia i granty naukowe. Ponadto, po ukończeniu odpowiednich kursów pedagogicznych, CAE daje możliwość nauczania języka angielskiego na poziomie szkół podstawowych i średnich w Polsce.

Koszt egzaminu CAE wynosi nieco ponad 700 zł i stanowi inwestycję na całe życie – nie traci ważności. Tego typu certyfikat stanowi dowód, że zdający posługuje się językiem angielskim na tyle swobodnie, aby studiować lub pracować w środowisku anglojęzycznym. CAE w sposób szczególny poświadcza znajomość angielskiego na poziomie oczekiwanym od studentów licencjackich i profesjonalistów, pracujących w renomowanych firmach.

Gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu CAE?

Zapisy na CAE prowadzone są przez cały rok, a terminy egzaminów występują w każdym miesiącu. Sesje egzaminacyjne organizowane są w min. kilkunastu ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce, jeśli w danym mieście chęć przystąpienia do egzaminu wyrazi minimalna liczba kandydatów. Centra, w których odbywa się egzamin CAE, znajdują się w:

 • Białymstoku,
 • Częstochowie,
 • Gdańsku,
 • Katowicach,
 • Kielcach,
 • Krakowie,
 • Lublinie,
 • Łodzi,
 • Olsztynie,
 • Poznaniu,
 • Rzeszowie,
 • Szczecinie,
 • Warszawie,
 • Wrocławiu.

Kurs przed CAE od Lagunita Education odbywa się online, co pozwala na wygodne i skuteczne przygotowanie – bez względu na miejsce zamieszkania i wybrane centrum egzaminacyjne. Zgłoś się do nas i osiągnij wysoki wynik!


Najczęstsze pytania

Do czego uprawnia CAE?

CAE to jeden z najpopularniejszych egzaminów językowych, zdawanych głównie przez kandydatów na studia zagraniczne. Jest wymagany do potwierdzenia znajomości angielskiego. Pomaga zakwalifikować się też na wymiany międzynarodowe czy uzyskać zwolnienie z lektoratów na polskich uczelniach. CAE NIE zwalnia jednak z matury!

Jaki wynik trzeba osiągnąć, żeby zdać CAE?

Egzamin CAE jest punktowany w skali od 160 do 210. Potwierdza znajomość języka na poziomie minimum C1, odpowiadającego 180 punktom. Na poszczególnych uczelniach wymaga się wyższych lub niższych wyników. Przykładowo, na Oxfordzie trzeba zdobyć nie mniej niż 185 punktów, natomiast na Imperial College London wystarczy 176 punktów.

Jak przygotować się do egzaminu CAE?

Aby dobrze zdać CAE, należy zaopatrzyć się w odpowiednie materiały do nauki, "otaczać się" językiem oraz (przede wszystkim) dokładnie zapoznać się z testem. Rozwiązanie przykładowych arkuszy oraz robienie sobie próbnych rozmów przed speakingiem to najlepsze metody nauki. Wszystko to zapewnia kurs Lagunity!

Gdzie zdać CAE i ile to kosztuje?

Koszt CAE waha się od 675 do 720 zł, w zależności od centrum egzaminacyjnego i formuły egzaminu (papierowa/komputerowa). W Polsce można przystąpić do CAE w 14 centrach egzaminacyjnych British Council rozsianych po całym kraju. 

Sprawdź wskazówki Ani jak przygotować się do egzaminów językowych!


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 3 opinii.
Czytaj więcej:

Zdaj z nami egzamin CAE na wysokim poziomie

Porozmawiajmy!

ikona telefon

Zadzwoń do nas
+48 531 60 60 03

Czekamy na Twój telefon!
Codziennie od 9:00 do 17:00

ikona mail

Napisz do nas
office@lagunita.education

Nie lubisz formularzy kontaktowych?
Jesteśmy dostępni w tradycyjny sposób